Klubo istorija

1996 metais Į mokytojo A. Keliuočio pirmųjų mirties metinių Šv. Mišias Vilniaus arkikatedroje susirinko didelis būrys rokiškėnų. Laikęs Mišias vyskupas J. Tunaitis po to pakvietė rokiškėnus į zakristiją, kurioje vos tilpome stačiomis.
Kilo mintis suburti rokiškėnus, gyvenančius Vilniuje. Sudarėme iniciatyvinę grupę: R. Graibus, E. Laškovas, A. Pekeliūnas, E. Rimša, A. Kliauga, J. Kancevičius, E. Maksimaitienė, A. Nemeikšis ir kt. R. Graibus, „Mūsų Sodų” vyr. redaktorius, sudarė sąlygas rinktis redakcijos patalpose. Diskutavome nuo ko pradėti, ar yra galimybės veikti, kokie bus tikslai ir pan. Užsimezgė ryšiai su Rokiškio rajono merija, miesto seniūnija, Rokiškio krašto muziejumi, centrine biblioteka. Buvo svarstoma gana ilgai, gerus pora metų. Posėdžiuose ėmė dalyvauti ir Rokiškio įstaigų vadovai: Z. Juodeikienė, P. Blaževičius, N. Šniokienė, A. Sliesoriūnas. Rokiškio rajono vadovai paspartino klubo įkūrimą.
Steigiamasis susirinkimas įvyko 1998 m. Vasario 9 d. Geologijos instituto patalpose. Susirinko beveik trys šimtai Vilniaus rokiškėnų. Atvažiavo ir Rokiškio rajono vadovai, kartu su koncerto atlikėjais. Beto koncerte dalyvavo Vilniaus vargonininko A. Jasiulionio (iš Jūžintų) dainininkų grupelė. Susirinkime buvo išrinkta klubo taryba ir valdyba, numatytos veiklos gairės, išrinktas klubo pirmininkas A. Čiučelis, pirmininkavęs beveik ištisą dešimtmetį.
Paruošus įstatus, 1998 m spalio 22 d. klubas įregistruotas.
Artinantis Rokiškio penkių šimtų metų jubiliejui, klubo nariai, apmastę savo galimybes, 1998 m. balandžio 28 d. dalyvavo Rokiškio Savivaldybės posėdyje su pasiūlymais padėti ruošti jubiliejinę programą:
Nenutrūko Rokiškio bei Vilniaus rokiškėnų klubo ryšiai ir vėliau. Klubo nariai dalyvauja Rokiškio krašto muziejaus, Obelių kraštotyros muziejaus, centrinės bibliotekos, Savivaldybės renginiuose, skaitydami pranešimus konferencijose apie iškilius Rokiškio žmones, pristatydami savo knygas, parašytas tiek proza, tiek eilėmis, Rokiškio visuomenei. Kai kurie dailininkai dovanojo Rokiškio įstaigoms savos skulptūrinius ir kitus kūrinius:
Vilniaus rokiškėnai labai daug dėmesio skiria atskirų Rokiškio krašto kaimų ir miestelių kraštotyrai. Vien V. Mačiekaus iniciatyva apie Rokiškį paruoštos trys knygos: 1998 m. „Obeliai-Kriaunos“ (vėliau ši knyga bus papildyta), 2000 m. – „Žiobiškis“ ir 2009 metais išleista knyga „Panemunėlis“.
Ne veltui Vilniaus rokiškėnų klubas „Pragiedruliai” 2005 m birželio 14 d. raštu Rokiškio rajono savivaldybės prašė V. Mačiekui suteikti Rokiškio krašto garbės piliečio vardą. Tuo laiku jam buvo pareikšta padėka, o krašto garbės piliečio vardas suteiktas jo septyniasdešimtmečio proga.
J. Šedys baigia paruošti dviejų tomų knygą apie Juodupę – Onuškį ir jų apylinkes. Daug rašo ir pranešimus Rokiškio krašto muziejuje skaito B. Deksnys – apie Tyzenhauzų genealogiją, „Ką liudija Rokiškio krašto seni dokumentai“, „Mitragalio kaimas“ ir kt. Atskirus pranešimus ruošia B. Riauba, A. Puriuškis ir kt.
Vilniaus rokiškėnų kolektyvas ruošia išvykas į Rokiškį, dalyvauja konferencijose, susitinka Su Rokiškio Bočiais, tremtinių choru, kviečiasi juos į Vilniaus rokiškėnų vakarones, jiems organizuojamos ekskursijos į Trakus, Vilniaus universitetą, po Vilniaus įžymybes.
Vilniaus rokiškėnai 1-2 kartus metuose susirenka savame kolektyve, skaitomi pranešimai, ruošiamos vakaronės, kuriose koncertuoja Vilniaus rokiškėnų dainorėliai, prieš beveik dešimtį metų susibūrę į savarankišką kolektyvą. Pastarieji neapsiriboja vien savo kolektyvu, jie koncertuoja tautodailininkų, kilusių iš Rokiškio, parodose, konferencijose, folklorinių klubų susitikimuose, renginiuose, skirtuose rokiškėnų knygų pristatymams, Vilniaus rokiškėnų asmeniniuose jubiliejuose.