Kategorijos
Archyvas Naujienos

Išrinkta klubo pirmininkė 2013-2017 metų kadencijai

Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ susirinkimas
2013 m. sausio 19 d., Vilniaus įgulos karininkų ramovėje įvyko Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.
Į susirinkimą atvyko klubo nariai, Rokiškio rajono atsotvai: Rokiškio rajono meras Vytautas Vilys, Rokiškio rajono savivaldybės kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas Petras Blaževičius, Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė, Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė, Seimo narys, rokiškietis Vytautas Saulis, Vilniaus miesto mero patarėjas Vitalijus Besakirskas.
Klubo pirmininkas Algis Narutis pasveikino visus susirinkusius ir pristatė ataskaitą už praėjusius metus bei už visą, 2008-2012 metų, valdymo kadenciją, Įteikė padėkas klubo nariams bei žmonėms ir organizacijoms prisidėjusioms prie klubo veiklos. Pristatė naująją klubo įstatų redakciją bei kitus klubo valdymo ypatumus. Klubas atsisako valdybos ir palieka tik 15 narių tarybą.
Visi su apgailestavimu sutiko žinią apie pirmininko atsistatydinimą, tačiau A.Narutis nuramino, kad iš klubo veiklos nesitraukia ir toliau aktyviai dalyvaus klubo veikloje. Nauju pirmininku pasiūlė Kristiną Šmagoriūtę, kuri pastaruosius metus buvo pirminiko pavaduotoja ir neblogai žino klubo darbą. Po kandidatės trumpo pasisakymo bei pažado tęsti pradėtus darbus ir vykdyti klubo misiją. Balsavimu buvo patvirtinta naujoji klubo taryba – Arvydas Bagdonas, Danutė Blažytė-Baužienė, Jolanta Gegelevičiūtė, Romas Gurklys, Ferdinandas Jakšys, Petras-Venantas Mačiekus, Jolita Mikalkevičiūtė, Algis Narutis, Donatas Smalinskas, Diana Uldukienė, Nijolė Šniokienė, Juozas-Kęstutis Zaborskas, Mantas Zakarka, Stasys Žikorius. Revozore išrinkta Irena Mierkienė, o taip pat išrinkta nauja klubo primininkė Kristina
Šmagoriūtė.
  Po rinkimų į sceną pakilo Rokiškio rajono svečių delegacija. Naujasis Rokiškio rajono meras Vyrautas Vilys pasidžiaugė aktyvia klubo veiklą bei bendradarbiavimu, padėkojo Algiui Naručiui už aktyvią veiklą bei indėlį, išreikšė viltį, kad klubas jaunės ir dar labiau stiprės. Taip pat išreiškė padėką Ferdinandui Jakšiui ir pakvietęs į sceną įteikė apdovanojimą už gimtojo  krašto  garsinimą. Aišku, rokiškiečiai niekada nepamiršta dovanų visiems klubiečiams. Meras ir šį kartą įteikė pilną pintinę Rokiškio krašte pagamintos produkcijos. Seimo narys Vytautas Saulis taip pat padėkojo pirmininkui ir klubui už bendradarbiavimą, pakvietė nuo vasario mėn. 15 d. Seime aplankyti Klaudijaus Driskiaus fotografijų parodą. Toliau kalbėjęs
Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Petras Blaževičius padėkojo ilgametei klubo vadovei Elvyrai Maksimaitienei už jos iniciatyvą ir energiją. Taip pat padėkojo Algiui Naručiui už tikrai svarų indėlį į klubo veiklą ir tiki, kad jis dar sugriš. Labai išsamiai pristatė numatomus renginius Rokiškyje, pakvietė visus dalyvauti. Pasidžiauge, kad šie metai tkrai gausūs garsių kraštiečių jubiliejais, taip pat šiais metais sukanka 80 metų nuo Rokiškio krašto muziejaus ir 70 metų nuo Rokiškio bibliotekos įkūrimo. Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė nuoširdžiai visiems padėkojo už aktyvų balsavimą renkant Metų muziejų. Rokiškiečių aktyvumas lėmė – Metų muziejumi tapo Rokiškio krašto muziejaus rinkimuose. Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė prisiminė praėjusį susitikimą, kurio metu buvo pristatytas kultūros almanachas „Prie Nemunėlio“, dėkojo kraštiečiams už paramą,
kuri išreiškiama tiek prenumeruojant ir perkant šį leidinį, tiek publikuojant jame savo straipsnius.
Vilniaus mero patarėjas Vitalijus Besakirskas, mero vardu, pasveikino susirinkusius rokiškėnus. Pabrėžė, kad Vilnių „maitina“ žmonės, atvykę iš įvairių Lietuvos kraštų, tame tarpe ir rokiškėnai. Čia jie mokosi, dirba, atiduoda savo žinias ir įgūdžius. Rokiškio rajono merui buvo įteiktas Vilniaus miesto herbas, kuris primintų apie kraštiečius gyvenančius Vilniuje.
Žodis buvo suteiktas ir Ferdinandui Jakšiui. „Meilė gimtajam kraštui – štai kas svarbiausia, nepamirškite to“ – sakė aktorius. Ir padėkojęs už apdovanojimą bei pasveikinęs Rokiškio rajono merą, savo pasisakymą baigė eilėmis.Po neilgos pertraukėlės grįžę į salę, kraštiečiai turėjo progą pamatyti Jono Buziliausko spektaklį „Velnioniškai vienas“, pagal Pauliaus Širvio eiles, Vieni pusbalsiu kartojo visiems taip gerai žinomas eiles, kiti net niūniavo, eilėraščių, tapusių dainomis melodijas.
Pasibaigus spektakliui, visi buvo pakviesti pasibūti, pabendrauti ir pasivaišinti. Iki sutemų visiems netrūko kalbų, dainų ir šokių.  
2013 m. sausio 19 d.
Vilnius
Vilniaus Rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ pirmininkė Kristina Šmagoriūtė