Kategorijos
Archyvas Naujienos

Kviečiame dalyvauti Alės Rūtos kūrybos ese konkurse

20170703_101105_0.png
ALĖS RŪTOS IR ALEKSANDROS KAZICKIENĖS VARDŲ ESĖ
KONKURSO NUOSTATAI
2017 metai
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Alės Rūtos ir Aleksandros Kazickienės vardų esė konkurso (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką.
2. Konkursas – tai neformaliojo literatūrinio ugdymo projektas, skatinantis Alės Rūtos kūrybos populiarinimą. Konkursas skirtas Rokiškio krašto gyventojams. Konkursas skelbiamas prisimenant dvi neišskiriamas drauges rokiškėnes Ales, likimo nublokštas už Atlanto ir tapusias vienomis žymiausių moterų veikėjų Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių bendruomenėje ir Lietuvoje- mecenatę Aleksandrą Kalvėnaitę Kazickienę ir rašytoją Alę Rūtą– Eleną Viktoriją Nakaitę Arbačiauskienę/Arbienę.
3. Konkurso organizatoriai: Jūratė Kazickaitė Altman (Kazickų šeimos fondo prezidentė ir dukra), Vijolė Arbas (vertėja ir Alės Rūtos dukra).
3.1. Konkurso partneriai: Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos fondas.
3.2. Konkurso rėmėjai: Jūratė Kazickaitė Altman, kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos fondas.
3.3. Informaciniai rėmėjai: kultūros žurnalas „Prie Nemunėlio“, laikraštis „Gimtasis Rokiškis“.
3.4. Konkursas skelbiamas birželio 7 dieną, literatūros šventėje Rokiškio krašto muziejuje, Aleksandros Kazickienės gimtadienio proga. Konkurso rezultatai skelbiami lapkričio 3 dieną, literatūros šventėje Rokiškyje, Alės Rūtos gimtadienio proga.
3.5. Komisija pasilieka teisę premiją atidėti kitiems metams tokiu atveju, jei neišrenkami premijos verti darbai.
II. KONKURSO TIKSLAI, TEMOS IR REIKALAVIMAI
4. Konkurso tikslai:
4.1. ugdyti literatūrinius gebėjimus;
4.2. populiarinti esė žanrą;
4.3. įprasminti rašytojos Alės Rūtos kūrybinį palikimą.
5. Vertinami esė žanrą atitinkantys aukšto literatūrinio lygio tekstai, parašyti rišlia lietuvių kalba, be gramatikos ir kitų lietuvių kalbos klaidų.
6. Konkurso dalyviai gali būti visi bet kurio amžiaus Rokiškio rajone gyvenantys žmonės. Nugalėtojai bus išskiriami dviejose amžiaus kategorijose: jaunieji (iki 18 metų) ir suaugusiųjų (nuo 18 metų).
7. Reikalavimai konkursiniams darbams:
7.1. Esė tema – esė pavadinimą sugalvoja autorius, esė turi atspindėti Alės Rūtos darbų aktualumą šiandienos Lietuvoje.
7.2. Esė apimtis– 3-10 psl. jaunimo rašiniui; 5-20 psl.– suaugusiųjų rašiniui (kai puslapyje yra 1500 kompiuterinių ženklų be tarpų).
7.3. Atspausdintas darbas siunčiamas registruotu laišku adresu: Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos fondas, Perkūno g. 6, Rokiškis, LT-42135. Atgaliniu adresu nurodyti taip pat fondą, nes ant pagrindinio voko negali būti nurodomas autoriaus vardas/pavardė, adresas.
7.4. Atsiųstame darbe niekur nenurodyti nei autoriaus vardo, nei pavardės, nei adreso. Rašinio pavadinimas turi būt parašytas ant kiekvieno pateikto lapo.
7.5. Darbas turi būti įdėtas į didelį voką.
7.6. Kartu su darbu įdėtas mažesnis, užklijuotas, neužrašytas vokas, kurio viduje yra įdėta sekanti informacija:
7.6.1. autoriaus vardas ir pavardė;
7.6.2. gimimo data;
7.6.3. gyvenamosios vietos Rokiškio rajone adresas- dokumento kopija, kuri patvirtintų dalyvio amžių ir gyvenamąją vietą;
7.6.4. kontaktinis telefonas, elektroninis paštas;
7.6.5. pateiktos esė pavadinimas;
7.7. mažasis vokas turi būti užklijuotas – jis atplėšiamas tiktai premijos įteikimo vakarą–lapkričio 3 dieną, kai paskelbiamas laimėtojas.
7.8. Gavus laišką, fondo atsakingas asmuo atplėšia didelį voką, užrašo kodą ant kiekvieno pateikto esė puslapio ir pakartoja tą patį kodo pavadinimą ant mažojo voko. Vertinimo komisija mato tiktai pateikto esė pavadinimą ir kodą, kurie užrašyti ant kiekvieno puslapio.
7.8.1. Darbas nuskenuojamas ir perduodamas komisijos nariams e-paštu.
7.8.2.  Mažieji vokai padedami į saugią vietą iki lapkričio 3 dienos renginio.
7.9. Visi vokai atnešami į renginį. Komisijos paskelbtas laimėjęs pavadinimas ir kodas pranešamas tik tuo metu, tuomet vokas atplėšiamas ir laimėtojai įvardijami.
8. Darbai, neatitinkantys konkurso reikalavimų, nebus vertinami.
        III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
9. Konkurso vertinimo komisiją sudaro trys nariai:
9.1. Vijolė Arbas, vertėja, Alės Rūtos duktė [email protected]
9.2. Audronė V. Škiudaitė, žurnalistė [email protected]
9.3.doc. dr. Žydronė Kolevinskienė, Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros vedėja, [email protected]
10. Laimėtojų darbai bus skelbiami Alės Rūtos gimimo 100-mečiui skirtoje knygoje ir kultūriniame žurnale „Prie Nemunėlio“ (galimi ir kiti variantai).
11. Premijos finansuojamos Jūratės Kazickaitės Altman, Kazickų šeimos fondo prezidentės, asmeninėmis lėšomis.
12. I etapas. Rajono laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“ 2017 m. gegužės 20 dieną viešai paskelbiamas kvietimas dalyvauti Alės Rūtos ir Aleksandros Kazickienės vardų esė konkurse, supažindinama su nuostatais. Kvietimas pakartojamas gegužės 25 dieną.
12.1. Esė konkurso pradžia oficialiai paskelbiama 2017 m. birželio 7 dieną, 17.00 val., Rokiškio krašto muziejuje. Aleksandros Kazickienės gimimo mėnesį, prisimenant abi drauges.
13. Esė darbai siunčiami paštu iki 2017 m. rugsėjo 15 d. imtinai. Pašto antspaudas nustato siuntimo dieną.
14. II etapas. Darbų vertinimas. Komisija, atsižvelgdama į šiuose nuostatuose numatytus kriterijus, vertina darbus ir išrenka po vieną nugalėtoją dviejose amžiaus grupėse: jaunųjų (iki 18 metų) ir suaugusiųjų (nuo 18 metų), kurie bus apdovanoti baigiamajame projekto renginyje.
15. Rašiniai, be dalyvio užpildytos privalomos informacijos, nepriimami.
IV. ESĖ KONKURSO SĄLYGOS
16. Rašinio žanras yra esė ir turi būt pagrįsta nuostatuose 7.1. punkte pateikta tema.
17. Priimami darbai, spausdinami kompiuteriu ant balto A4 formato popieriaus lapo ir atsiųsti paštu. Darbas rašomas lietuvių kalba, naudojant „Times New Roman“ šriftą, 12 pt dydį bei pusantro arba dvigubą tarpą tarp eilučių.
18. Vertindama rašinius, komisija atsižvelgia į pateiktos medžiagos originalumą ir autentiškumą, temos suvokimą, žanro reikalavimų laikymąsi ir kūrybiškumą, stiliaus savitumą, gebėjimą kritiškai vertinti, teksto medžiagos komponavimą, bendrąjį raštingumą.
19. Komisija, vertindama esė, išrenka vieną geriausią darbą dviejose amžiaus grupėse: jaunųjų ir suaugusiųjų.
V. KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
20. Nugalėtojai apdovanojami 2017 metų lapkričio 3 dieną. Organizatoriai pasilieka teisę keisti apdovanojimo datą.
21. Laimėtojai (dviejose amžiaus grupėse) gaus premijas- jaunieji (iki 18 metų) – 500 Eurų ir suaugusiųjų (nuo 18 metų) – 1000 Eurų.
22. Atsiųsti darbai autoriams nebus grąžinami.
23. Konkurso laimėtojų darbai skelbiami Alės Rūtos gimimo 100-mečiui skirtoje knygoje (kuri dabar ruošiama) ir kultūros žurnale „Prie Nemunėlio“. Konkurso rezultatai aptariami laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“. Laimėtojų darbai bus pristatyti Čikagoje leidžiamam laikraščiui „Draugas“, laikraščio redakcija nuspręs dėl spausdinimo savo leidinyje.
24. Papildoma informacija teikiama: e. paštas: [email protected] telef. 845851502.