Kategorijos
Archyvas Naujienos

Vilniaus rokiškėnų klubo”PRAGIEDRULIAI” 15 metų jubiliejus

Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ 15 metų jubiliejaus minėjimas
Straipsnis laiikraštyje „Gimtasis Rokiškis”  ~http://www.grokiskis.lt/temos/aktualijos/2014/01/20/pragiedruliu-knygon-sugule-krastieciu-biografijos—
Aukštaitijos žinių portalo „TEMA” videoreportažas http://www.temainfo.lt/juos-vienija-rokiskio-krastas/
Susirinkimo nuotraukos: http://www.amanda.lt/ROKISKENU_METINIS_FOTO_.rar
2014 m. sausio 18 d., Vilniaus įgulos karininkų ramovėje įvyko Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ 15, jubliejinis susirinkimas-minėjimas.
Į jubiliejinį susirinkimą atvyko rekordiškai daug klubo narių, Rokiškio krašto garbės piliečiai – Andrius Dručkus, Petras Henrikas Garška, Leonas Žuklys, Leonardas Kairiūkštis Venantas Petras Mačiekus, Palmira Damijonaitienė Vytautas Jonas Sirvydis, Edmundas Antanas Rimša, Rokiškio rajono atsotvai: Rokiškio rajono meras Vytautas Vilys, Rokiškio rajono savivaldybės kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas Petras Blaževičius, Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė, Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė, Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas bei jo patarėjas Vitalijus Besakirskas, Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos viceministras Ramūnas Usonis,  Seimo narys, rokiškietis Vytautas Saulis.  Taip pat
atvyko didelis Vilniuje gyvuojančių aukštaitijos kraštiečių klubų atstovų, tai ir Vilniaus anykštėnų sambūris, Vilniaus molėtiškių bendrija, Vilniaus biržiečių klubas „Krivūlė“, Vilniaus kupiškėnų klubas, Zarasų krašto bendrija „Ežerėnai“, Švenčionijos klubos. Sulaukėme ir sūduviečių klubo bei Vilniaus žemaičių kultūros draugijos atstovų, Vilniaus zanavykų bendrija atsiuntė sveikinimą, nes kaip tik šią dieną šventė savo gyvavimo 25-metį. Taip dalyvavo Tremtinių sąjunga, Savivaldybių žinios, žinių portalas Temainfo ir Rita Briedienė.
Klubo susirinkimas prasidėjo ypatingai iškilmingai – įneštos net dvi vėliavos, tai  Lietuvos vėliava, plėvesavusi Gedimino pilies bokšte ir garbingai perduota Rokiškio Juozo Tumo Vaižganto gimnazijai, kaip pilietiškiausiai Lietuvos mokyklai. Ją atvežė gimnazijos atstovai ir jaunieji šauliai. Taip pat buvo įnešta ir Rokiškio vėliava, tradiciškai lydinti kiekvieną Vilniaus rokiškėnų susirinkimą. Buvo sugiedotas Lietuvos himnas.
Į sceną pakilę klubo pirmininkė Kristina Šmagoriūtė ir Donatas Smalinskas pasveikino visus susirinkusius ir pakvietė tylos minute pagerbti kraštiečius išėjusius anapilin. Į sceną buvo pakviesti garbingi svečiai – krašto apsaugos viceministras Ramūnas Usonis, Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas, Rokiškio rajono meras Vytautas Vilys, Seimo narys Vytautas Saulis, Vilniaus įgulos karininkų ramovės viršininko pavaduotojas Gaudentas Aukštikalnis, Rokiškio Juozo Tumo Vaižganto gimnazijos atstovė Sigita Letukienė. Kalbėjęs krašto apsaugos viceministras R.Usonis padėkojo rokiškiečiams už pilietiškumą, kuris neliko nepastebėtas ir buvo įvertintas bei palinkėjo eiti tuo keliu toliau, taip stiprinant pilietiškumą ne tik savo krašte, bet ir būti pavyzdžiu kitiems. Vilniaus meras Artūras Zuokas sveikindamas
klubą su jubiliejumi, pasidžiaugė, kad Vilniuje tiek aktyvių kraštiečių klubų, kurie kuria bendruomenes. Savo renginiais ir kultūrine veikla Vilniuje, skleidžia informaciją apie savo kraštą, skatina pilietiškumą buria žmones.  Rokiškio rajono meras Vyrautas Vilys pasidžiaugė aktyvia klubo veiklą bei bendradarbiavimu ir klubui dovanojo Roko ir kiškio skulptūrą.
Kiti kalbėjusieji taip pat paminėjo bendruomeniškumo, pilietiškumo, meilės gimtąjam kraštui svarbą, linkėjo klubui dar daug ilgų gyvavimo metų ir aktyvios veiklos.
Atlikus visus susirinkimo formalumus – susirinkimo pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimą, klubo pirmininkė Kristina Šmagoriūtė pateikė Vilniaus rokiškėnų 15-os metų veiklos apžvalgą:
“Akstinas, įkurti Vilniaus rokiškėnų klubą, kilo 1996 m., kai vyskupas Juozas Tunaitis, atlaikęs šv.mišias už mūsų mokytoją Alfonsą Keliuotį, jo mirties metinių proga, sukvietė rokiškėnus į zakrastiją. Susirinko gana didelis būrys Vilniuje gyvenančių rokiškėnų. Vos tilpome stačiomis. Tada ir kilo mintis suburti rokiškėnus gyvenančius Vilniuje.“  Toks pirmasis įrašas Elvyros Maksimaitienės, vienos iš klubo įkūrėjų, įrašytas Vilniaus rokiškėnų metraštyje.
Suburta iniciatyvinė grupė: Rimgaudas Graibus, Jevlampijus Laškovas, Algirdas Pekeliūnas, Edmundas Rimša, Algimantas Kliauga, Elvyra Maksimaitienė, Antanas Nemeikšis ir kt., užmezgė ryšius su Rokiškio raj. Merija, miesto seniūnija, Rokiškio krašto muziejumi, centrine biblioteka. Ir po gerų poros metų, 1998 m. vasario 9 d.,  Geologijos instituto patalpose, įvyko steigiamasis klubo susirinkimas. Susirinko beveik trys šimtai Vilniaus rokiškėnų. Buvo išrinktas klubo pirmininkas, juo tapo Algirdas Čiučelis. Taip pat buvo išrinkta klubo taryba ir valdyba. O paruošus įstatus, klubas oficialiai įregistruotas 1998 m. spalio 22 d.    
Per laikotarpį, nuo klubo įkūrimo, tarp vilniaus rokiškiečių ir Rokiškio krašto, vyko ir vyksta glaudus bendradarbiavimas, tai dailininkų rengiami plenerai, parodos, publikuojami kraštiečių straipsniai rajono leidiniuose, rašomos ir leidžiamos knygos, aktyviai dalyvaujama įvairiuose rajono renginiuose, skaitomos paskaitos.
Nemažai dailininkų ir skulptorių savo gimtojo krašto muziejams bei įstaigoms padovanojo savo darbų kolekcijas bei pavienius darbus. Tai skulptorius Leonas Žuklys, dailininkai Algimantas Kliauga, Aldona Varnienė, Petras Garška, Algirdas Bagdonas.
Negalime nepaminėti ir kraštotyrininkų, kurie rašo knygas-monografijas, rengia straipsnius. Tai ir Venantas Mačiekus parengęs knygas: OBELIAI-KRIAUNOS, ŽIOBIŠKIS, PANEMUNĖLIS. Jis taip pat baigė rengti, Jono Šedžio beveik parengtą monografiją JUODUPĖ-ONUŠKIS.
Bronius Deksnys, parašęs knygas „KĄ LIUDIJA ROKIŠKIO KRAŠTO SENI DOKUMENTAI”, MITRAGALIO KAIMO MONOGRAFIJĄ, „Kraštuose prie Livonijos sienos: iš Rokiškio praeities”. Prisidėjo rengiant ŽIOBIŠKIO, PANEMUNĖLIO monografijas.
Poetų Rimgaudo Graibaus, Arvydo Genio, rašytojo Rimanto Šavelio literatūriniai susitikimai su skaitytojais Rokiškio krašto bibliotekose visada gausiai lankomi.
Vilniaus rokiškėnų veikla nepasiriboja tik kūryba ir Rokiškio krašto garsinimu. Klubo nariai aktyviai organizuoja įvairius renginius Vilniuje, susitinka, bendrauja tarpusavyje.  
Susibūręs klubo gyvavimo pradžioje, dainorėlių ansamblis koncertuoja klubo susitikimuose bei atstovauja klubą įvairiuose sostinės  renginiuose, parodų atidarymuose.
Visa ši veikla atspindi mūsų klubo misiją:
puoselėti Vilniuje gyvenančių rokiškėnų ir Rokiškio krašto žmonių ryšius;
saugoti ir perduoti ateinančioms kartoms Rokiškio krašto
garsinti, remti Rokiškio kraštą ir žmones;
skatinti Lietuvos sostinėje Vilniuje veikiančių organizacijų bendradarbiavimą su Rokiškio krašto organizacijomis;
įtraukti į klubo veiklą Vilniaus rokiškėnų šeimas, vaikus, jaunimą.Visus,  per tiek metų, vykusius renginius galėčiau vardinti ir vardinti.  Tam reiktų tikrai daug laiko ir jo skirto šiam pranešimui, neužtektų.
Apsistosiu ties praėjusiais metais klubo organizuotais renginiais ir nuveiktais darbais:
Taip pat norėčiau paminėti svarbius renginius subūrusius klubiečius pasveikinti vieni kitus, susitikti ir pabendrauti:
Šiuo metu klubo sąrašuose  yra apie 400 vilniaus rokiškėnų. Klubo renginiuose, bent kartą per metus, apsilanko apie 250. Faktinių klubo narių, patvirtinusių savo narystę parašu, yra 142. Klubiečiai yra labai aktyvūs. Dirba, teikia pasiūlymus, dalyvauja klubo renginiuose, atstovauja klubą kituose renginiuose tiek gimtajame krašte, tiek Vilniuje.SVARBIAUSIOS KLUBO NARIŲ VERTYBĖS:
Klubo veiklos ir renginių organizavimas reikalauja ir piniginių lėšų ir laisvo laiko. Todėl dėkoju tiems, kas remia klubą piniginėmis aukomis ar pervesdami 2% metinių pajamų mokesčio dalį. Deja, neturime galimybės šių rėmėjų įvardinti, nes jų nežinome, tokie jau yra įstatymai.
Taip pat dėkoju remiančius klubą savo darbu, informacijos teikimu ir sklaida. Tokia parama tikrai labai svarbi ir naudinga.
Dėkoju klubo remėjams:
Rokiškio rajono savialdybei, merui Vytautui Viliui,  rajono kultūros globėjui Petrui Blaževičiui
Vilniaus miesto savivaldybei
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio bibliotekai ir jos direktorei Alicijai Matiukienei
Rokiškios krašto muziejui bei direktorei Nijolei Šniokienei
Klubo vardu didžiulę padėką reiškiu Vilniaus įgulos karininkų ramovei už suteikiamas patalpas daugumai klubo renginių. Gaudentui Aukštikalniui už patarimus, kantrybę ir pagalbą rengiant renginius.   
Dėkoju ir bendrijai „Bočiai“, savo patalpose priglaudusiai mūsų dainorėlius.
Bendrovei „Amanda“ už suteikiamas patalpas tarybos susirinkimams bei atliekančiai Vilniaus rokiškėnų štabo funkcijas.
Mūsų  klubo informaciniai rėmėjai:
Rokiškio rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis“;
Savivaldybių žinios
Aukštaičių žinių portalas TEMA INFO.
Ačiū mūsų nuolatiniams fotografams Viliui Jasinevičiui ir Viliui Naujikui. Jų dėka įamžinamos svarbiausios klubo akimirkos.
Noriu padėkoti kraštiečiams, savo lėšomis prisidėjusiems prie klubo veiklos. Tai
Dailininkas Rimas Bičiūnas
UAB „Daivida“ vadovas Vidmantas Kanopa
UAB „ARPORA“ vadovas Ričardas Šiulys
UAB „AMANDA” vadovas Algis Narutis
Valentinas Milaknis
Irena Bajoriūnaitė
Algimantas Gudas
Audronė Petrulienė
Jonas Tička
Baigdama noriu padėkoti už darbus, aukojamą laisvą laiką Algiui Naručiui, Venantui Mačiekui, Donatui Smalinskui, Jolantai Gegelevičiūtei, Danutei Blažytei-Baužienei, Ritai Jurgaitienei, Stasiui Žikoriui, Jolitai Mikalkevičiūtei, Dianai Uldukienei, Ferdinandui Jakšiui,  Vidai Petiukonienei, Gediminui Skvarnavičiui, Kęstučiui Zaborskui, Giedrei Meilutei Žilinskienei ir visiems kitiems klubo nariams, aktyviai prisidėjusiems prie klubo veiklos.
Ačiū Jums, kad esate čia, nes mus visus jungia Rokiškio kraštas.
Po to klubo revizorė Irena Mierkienė pristatė klubo finansinę ataskaitą, kuri buvo patvirtinta.
Prieš pradedant kraštiečių apdovanojimams klubo jubiliejaus proga, Donatas Smalinskas patikino, kad klubo tarybai tikrai buvo sunku balsuojant apsispręsti atrenkant kraštiečius, kurie jau tiek metų dirba klubo naudai ir tikrai nusipelnę būti pagerbti. Gal kažkam atrodys, kad buvo vertesnių kandidatų, bet šie, išrinkti dešimt, mums pasirodė verčiausi. Todėl visos klubo tarybos vardu padėkojo už ilgametį darbą bei nuopelnus klubui, o klubo pirmininkė įteikė jubiliejinę stiklo statulėlę kraštiečiams: Danutei Blažytei-Baužienei, Viliui Jasinevičiui, Elvyrai Maksimaitienei, Petrui Blaževičiui, Jolantai Gegelevičiūtei, Irenai Ritai Jurgaitienei, Leonardui Kairiūkščiui, Viliui Naujikui, Gaudentui Aukštikalniui ir Giedrei Meilutei Žilinskienei.
Ir atėjo laikas pristatyti ilgai brandintą ir ką tik išleistą knygą „Mus jungia Rokiškio kraštas. Vilniaus rokiškėnai“. Knygą pristatė jos rengėjai – Algis Narutis, Danutė Blažytė-Baužienė ir Jolanta Gegelevičiūtė. Jie pasidalino knygos idėjos gimimo istorija bei papasakojo visą nueitą kelią iki rezultato. Patikino, kad ji bus papildyta ir susikaupus dar informacijos bus leidžiama atnaujinta. Renginio metu ši knyga sulaukė tikrai didelio dėmėsio.
Donatas Smalinskas pristatė kitą, tikrai labai svarbų Rokiškio kraštui, projektą, tai 1941 m. birželio sukilėliams ir sovietinėms aukoms paminklo Obelių kapinėse atstatymą. Supažindino su atliktais darbais, pristatė remėjus, pakvietė paremti šį projektą, nes jam dar trūksta lėšų.
  Pasibaigus oficialiai klubo susirinkimo daliai, į sceną kilo svečiai atvykę pasveikinti Vilniaus rokiškiečių klubo. Tarp sveikintojų, tai ir Rokiškio rajono atstovai, Rokiškio krašto garbės piliečių vardu sveikinęs Venantas Mačiekus, akademikas Leonardas Kairiūkštis, Vilniaus kraštiečių klubai.
  Taip baigėsi pirmoji renginio dalis. Po neilgos pertraukėlės grįžę į salę, kraštiečiai žiūrėjo nuotaikingą koncertą, kuriame koncertavo Rokiškio Juozo Tumo Vaižganto gimnazijos moksleiviai, Kriaunų saviveiklininkai bei Bajorų lėlių teatras.
Pasibaigus koncertui, visi buvo pakviesti pasibūti, pabendrauti ir pasivaišinti. Ilgai netilo kalbos, skambėjo dainos, sukosi poros. Kraštiečiai neskubėjo skirstytis po namus, juk taip malonu pabūti tarp savų.  
Vilniaus Rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ pirmininkė
Kristina Šmagoriūtė
2014 m. sausio 18 d.
Vilnius